26 Temmuz 2011 Salı

2005 Uluslararası İlişkiler KPSS Soru ve Cevapları

1.Rasyonaliteye dayanmayan uluslararası ilişkiler teorisi hangisidir?
c)Eleştirel yaklaşım

2. Soğuk Savaş sonrası BM'yi daha aktif hale getirmek için yapılan girişim hangisidir?
a) Brahami raporu
b) Hollbrooke taslağı

3.Hangisinde ABD'nin askeri üssü bulunmamaktadır?
c) Sırbistan-Karadağ

4. ABD yönetim sisteminde savaş ilan etme yetkisi hangisine aittir?
c) Kongre

5. AB'nin kurumsal yapısı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi yasama ve bütçe erklerini paylaşmaktadır.
b) Avrupa Konseyinin yasaları ve kurumları gözetme görevi vardır

6. Uluslararası ilişkilerde etik kaygıları ön plana çıkarmayı savunan akım hangisidir?
a) eleştirel yaklaşım
b) yorumsamacılık

7. TC-ABD ilişkilerinin hukuksal temeli hangisine dayanmaktadır?
b) 1969 Savunma İşbirliği Antlaşması
c) 1980 Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması

8) Aşağıdaki azınlık sorunlarından hangisi belirtilen ülkede yaşanmamaktadır?
e) Breton- Belçika

9. Afrika Birliği Örgütünün 1964 yılında sınırlarla ilgili olarak aldığı karar hangisidir?
a) Emperyalist dönemde yapılan sınırların değiştirilmesi için bir komisyon kurulmalıdır

10. Aşağıdakilerden hangisi post-modern yaklaşımın öne sürdüğü tezlerden birisidir?
a) uluslararası ilişkiler farklılık ve tehdit üzerinde daima yeniden tanımlanmaktadır.

11. Hangisi eleştirel jeopolitik yaklaşımın bir önermesidir?
a) coğrafya mutlak değil değişkendir

12. Hangisi niceliksel analiz yöntemini benimsemiştir?
b) davranışsalcılık

13. Hangisi güvenlik çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmuştur?
c) Ole Waever

14. Hangisi üzerinde devlet en az yetkiye sahiptir?
c) açık deniz

15. Hangisi günümüzde de meşru bir ülke kazanma yolu olarak kabul edilmektedir?
a) Devir

16. Hangisi Berlin Konferansında Büyük Bulgaristan üzerinde toprak indirimine gidilmesinin nedenidir?
a) Büyük Bulgaristan üzerinde etkiye sahip olacak Rusyanın Avrupa güç dengesini bozacağı endişesi

17. Hangisi tanıma olarak kabul edilmemektedir?
c) Bağımsızlık gününe temsilci gönderme
d) Uluslararası konferansa katılma

18. Hangisine diplomatik sığınma yapılamaz?
a) Diplomatik temsilcilik binası
b) savaş gemisi
c) ticari ateşe binası
d) devlet uçağı
e) konsolosluk binası

19. Hangisi uluslararası hukukun temel normu olarak kabul görmektedir?
a) ahde vefa

20. BM'ye tescil ettirilmeyen ikili antlaşmalarla ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) hükümsüzdür
b) sadece ilgili iki devlet arasında geçerlidir
c) isteyen ülkelere geçerlidir
d) BM nezdinde öne sürülemez

21. 1815 Viyana Kongresinin toplanma nedeni hangisidir?
a) Hanedan savaşlarına son vermek

22. Hangisinde devletlerin ulus-devletleşmesi doğru sırayla verilmiştir?
a) Yunanistan-Belçika-İtalya-Almanya-Bulgaristan

23. Hangisi 1974 Kıbrıs harekatının sonuçlarında birisi değildir?
a) AT Türkiye ile ilişkileri askıya aldı

24. Hangisi doğrudur?
a) 1970 Ürdün krizi.................... FKÖ-Kral Hüseyin yönetimi

25. Japonyada modernizasyon ne zaman başlamıştır?
a) 1868 Meiji Restorasyonu
26. Hangisi iki dünya savaşı arasındaki dönemde meydana gelmemiştir?
a) Almanyanın Alsace-Loraine'i işgal etmesi

27. Hangisi arasında soğuk savaş sırasında sıcak çatışma yaşanmıştır?
a) Vietnam-Tayvan
b) Hindistan-Sri Lanka
c) Çin-SSCB

28. Hangisi yahudilere toprak vaad eden bildiriye adını vermiştir?
b) Balfour

29. Hangisi Türkiyenin iki savaş arası dönemde kurulmasına ön ayak olduğu örgütlerdir?
a) Balkan antantı- Sadabad paktı

30. Hangisi Lozan antlaşması ile ilgili olarak söylenemez?
a) Türkiyenin tüm sınırları yeniden belirlenmiştir.

31. İlk dış borç ne zaman alınmıştır?
c) 1854 Kırım Savaşı

32. Hangisi uluslararası hukukun asli kaynaklarından birisidir?
b) hukukun genel ilkeleri

33. Hangi durumda sıcak takip meşrudur?
a) Karasularında suç işleyen birinin açık denizlerde takibi

34. BM Güvenlik Konseyinin geçici üye sayısı kaçtır?
c)10

35. Hangisinin bireyler üzerinde yargı yetkisi yoktur?
b) Uluslararası Adalet Divanı,

36. Uluslararası Ceza Mahkemesi hangisinde yetkilidir?
a) saldırı suçu

37. Hangisi antlaşmaların değiştirilmesi yollarında birisi değildir?
c) BM'nin kararı

38. Hangi durumda ardıllık (halefiyet) olmaz?
a) sahipsiz ülke kazanılması

39. Hangisi Uluslararası Adalet Divanından görüş isteyemez?
a) BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri
b) BM Ekonomik ve Sosyal Konsey
c) AİHM
d) BM üyeleri

40. NATO ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Görev alanı üyelerin toprakları ve Yengeç dönencesinin kuzeyindeki adaları, gemileri uçakları
b) Fransa askeri kanattan çıkmış sonra geri dönmüştür

2005 Genel Kültür KPSS Soru ve Cevapları

1-Abdülhamit hangi olayla tahttan indirilmiştir?

A)31 mart vakası
B)Anayasanın yürürlüğe girmemesi


2-Aşağıdakilerden hangisi 2004 yılında gerçekleşmiştir?

A) DGM'lerin kaldırılması
B) Temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi
C) ...........

3-Aşağıdakilerin hangisi 1. Balkan savaşı sonrasında kaybedilmiştir?

I-ege adaları ve doğu trakya
II-Makedonya ve Arnavutluk
III-Gökçeada ve Bozcaada

A)I-II B)I-III C)yalnız III d)I-II-III E)Yalnız I

4-Kurtuluş savaşında Atatürk'ün kanun duzeyinde emir verme yetkisi hangi sıfata dayanır?

A) meclis başkanı
B) başkomutanlık
C) Cumhurbaşkanı
D) Mareşal

5-Eski donemlerde ticarette anlaşmaların imzalanması neyin göstergesidir?

A) Siyaset B) Edebiyat C)Spor D) Hukuk

I-İzmir İktisat Kongresi
II-Kabotaj Kanunu
III-İlk sanayi planı

6- Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-I-III B)I-III-II C)III-II-I D) I-II-III E)III-I-II

7-Aşağıdakilerden hangisi osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildidr?

A) İkta B) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

I-Padişah
II-Sadrazam
III-Nişancı

8-Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B)I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

Not : bu soru daha onceki yıllarda da soruldu.

9-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerşekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı
B) Yeni bir ordunun kurulması
C) İlk resmi gazetenin çıkartılması
D) Anayasa çıkartılması
E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

10-TR neden Sabadat niçin paktına katılma ihtiyacı duymuştur.?

I-italyanın Habeşistan'a saldırması
II...
III...

A)Yalnız I

11-Osmanlı İmparatorluğu' nda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

I-İlmiye sınıfı
IIKalemiye sınıfı
III-Seyfiye sınıfı
IV-Azınlıklar

A) I-II B)I-II-III-IV C)IV D) I-II-III E)Yalnız IV

12)Möntrö sozleşmesinde,

I-Yunanistan' a doğu trakyanın bırakılması
II-Boğazların hakimiyetinin TR'ye bırakılması
III....
Yukarıdakilerden hangisi vardır?

A)yalnız I B) Yalnız II C)I-II

13-Kuvayi Milliye aşağıdakilerin hangisinde rol almştır?

I)Menemen olayı
II)Yozgat ayaklanması
III)Şeyh Sait Ayaklanması
IV)I. İnönü zaferinin kazanılmasında

A)Yalnız I B)Yalnız II C) I-II D)I-II-III


I-Mustafa Kemal düzenlenmesinde doğrudan etkili olmuştur.
II-Temsil Kurulu'na yeni katılımlar olmuştur.

14-Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A)Sivas Kongresi B)Alaşehir Kongresi C)Edirne Kongresi D) Erzurum Kongresi E)İskenderun Kongresi

15-Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangilerinde etkili olmuştur?

I-Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasında
II-Medreselerin kapatılmasında
III-Tevhid-i tedrisad kanunun çıkartılmasında
IV...(İLGİSİZ BİR ŞEY)

A)I-II-III B)I-II C)II-II D)I-II-III-IV

16-Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?

A) Tanzimat fermanı ile B)Medeni kanun ile C) 1930 anayasa değişikliği ile D) 1934 Anayasa değişikliği ile E)II. Meşrutiyet ile


I-Şeyh Sait Ayaklanması
II-31 Mart Vakası
III...(ilgisiz bir şey)

17-Yukarıdakilerden hangisi MUSUL'un elden çıkması ile ilgilidir?

A)Yalnız I B)I-II C)I-II-III

I-Yunanlılarla ve ingilizlerle ilgili uzunca bir cümle
II-ilgisiz bir şey
III-İlgisiz birşey

18)Yukarıdakilerden hangisi ile hangisi ile İNGİLİZLERİN Yunanlıları desteklediği söylenebilir?

A)yalnız I

I-Londra Konferansına İstanbul hükümetinin yanında TBMM'nin de çağrılması
II-İtalyanlar'dan savaş esirlerinin serbest bırakması
III...

19)Yukarıdan hangisi itilafların TBMM'yi tanıdıklarının kanıtı olabilir?

A)yalnız I

I-Halk arasında eşitliğin sağlanması
II-yine eşitlikle ilgili bir madde
III...özel girişimin engellenmesi

20-Yukarıdakilerin hangisi Halkçılıkla ilgilidir?

A)I-III B)I-II-III C)I-II D) Yalnız III E)Yalnız I

I-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulması
II-Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulması
III-Demokrat Parti kurulması

21)Yukarıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

A)I-II B)I-II-III C)Yalnız I D) Yalnız III

22-Aşağıdaki illerin hangilerinde saat farkları en fazladır?

A)İzmir-Ankara B)Kütahya-İzmit C)Balıkesir -Erzincan

23-Makinalı tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makinalı tarımın yapılma imkanı en azdır?

A)Samsun B)Artvin C)Konya D)Gaziantep

24-Nüfus yoğunluğunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A)Bitki örtüsü
B)Yeryüzü şekilleri
C)Endüstri kuruluşları
D)İklim

25-Aşağıdakilerin hangisi TR'deki kıyıların ortak özelliklerindendir?

A)Dağların kıyıya paralel uzanması.
B)Sıcaklık farklarının kıyılarda, iç kesimlere oranla daha az olması.
C)Kıyı sıcaklıklarının iç kesimlere kadar ulaşabilmesi.
D)Doğal limanların bulunması

I-Samsun-Bakır
II-İskendurun-Demir
III-Seydişehir-Boksit
IV-Mersin-Petrol
V-...
VI-Murgul-Bakır

26-Yukarıdakilerden hangilerinde çıkartılan madenler çıkartıldıkları yerlerde işlenmektedir ?
A)I-II B)III-V C)II-IV D) IV-VI E)III-VI

27-Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için atılacak adımlardan değildir?

A)Gübreleme
B)Sulama
C)Nadasa bırakma

28-Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan, yetiştirilmesi ile ulaşılması istenen sonuçlardan biri değildir?

A)Erezyonun önlenmesi
B)Temiz hava
C)Tarihi değerlerin korunması

29-Aşağıdakilerden hangisi Efes, Milas gibi yerlerin önemini artırmaktadır?

A) .............Tarih..........
B) ..........Doğa........
C) ..........Ulaşım.....
D) ..........havası,suyu..........

30- Bir harita var ve sadece bu haritadaki bilgilere dayanılarak soruların yanıtlanaması isteniyor.

A)Karadeniz kıyılarında sıcaklık 6 derecenin üzerindedir.

31-Aşağıdakilerden hangisinde yasalar halkoyuna sunulabilir?

A)Cumhurbaşkanının meclise geri gönderdiği ve meclis tarafından 2/3 ve 3/5 oyla yeniden kabul ettiği yasalar.
B)Uluslararası antlaşmaları uygun bulma yasaları
C)Ödenek ve yolluklara ilişkin kanunlar.

32-Aşağıdakilerden hangisi TR parlamenter sisteminin özelliği değildir?

A-Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı alması
B)Halkın meclisi doğrudan seçmesi
C)Seçimlerin iki turlu olması

33-IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?

A)Maliye Bakanlığı
B)Dış Ticaret Müsteşarlığı
C)Hazine Müsteşarlığı
D)DPT

34-Avrupa insan hakları mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

A)Nato
B)Birleşmiş Milletler
C)Avrupa Birliği
D) BAB
E) Avrupa Konseyi

I-İslam Konferansı Teşkilatı
II-OECD
III-Karadeniz Ekonomik işbirliği teşkilatı
IV-BAB

35)TR yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir?
A)I-III B)Yalnız I C)II-III-IV D)Yalnız III E)I-II-III

36-Bankalar aşağıdaki hangi kurumun izni alınarak kurulur?

A) Hazine
B) Maliye Bakanlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Merkez Bankası
E) Bankalar Birliği

37-TR'nin ihracatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)AB ile ihracat fena sayılmaz.
B)İhraç malları arasında tarım ürünlerinin payı azalmasına rağmen halen bu ürünler ihracat içerisinde önemli bir yer tutar.
C)En fazla ihraç edilen ürünler endüstri ürünleridir.

Not:TR en çok, tüketim malları-ara mallar-endüstri malları ihraç,
ara mallar-endüstri malları-tüketim malları ithal eder.

38-Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?

A)Para basma
B)Savaş ilanına karar verme
C)Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme
D)Uluslarası antlaşmaları uygun bulma yasası çıkarma

39-Milletvekilin düşmesi ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinde milletvekiliğinin düşmesi, Meclis genel kurulunda görüşülmeden sadece genel kurula bildirilmesi ile gerçekleşmektedir?

A)Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması
B)Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal olması
C)Milletvekilin parti değiştirmesi
D)Milletvekiliğinin mahkeme tarafından verilen hüküm kararı ile gerçekleşmesi
E)Milletvekilinin çekilmesi

I-Başbakan
II-Bakanlar
III-....
IV-Başkanlık müsteşarları,müdürleri..
V-Sayıştay başkan ve üyeleri

40- Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar?

A)I-II B)I-II-III C)IV-V D)I-II-V E)I-II-III-IV-V

41) Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.
B)Siyasi partilere maddi yardımda bulunulamaz.
C)Yükseköğretim elemanları ile, yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere katılabilme koşulları yasa ile düzenlenir.
D)Devlet memurları ....... olmamaları durumunda siyasi partilere katılabilirler.

42-Aşağıdaki ovaların hangisinden yılda iki kez ürün alınabilir?

A)Bakırçay B) Konya ovası C)Yenişehir ovası
D)Çukurova E) Çarşamba ovası

43-Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesinde etkilidir?

A)Hidroelektrik santralleri
B)Tarım ilaçları


1-a 2-a 3-a 4-b 5-d 6-d 7-e 8-b 9-d 10-a 11-d 12-b 13-b 14-a 15-a 16-d 17-a 18-a 19-a 20-c 21-a 22-c 23-b 24-a 25-b 26-e 27-c 28-c 29-a 30-a 31-a 32-c 33-c 34-e 35-d 36-? 37-b 38-c 39-d 40-d 41-c 42-d 43-a

2005 Hukuk KPSS Soru ve Cevapları

1-) Hangisi hukuki işlemlere taraf olma yetisini ifade eden hukuki durumdur?
-FİİL EHLİYETİ-

2-) TBMM'de yapılan bakanlar kurulunun güven oylaması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Bakanlar Kurulunun kurulmasından sonraki istenecek güvenoyu toplantıya katılanların "salt çoğunluğu"nun oyuyla alınmış olur.

3-) Kanunda yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralının bulunmaması halinde hangisinden söz edilir?
-Kanunda boşluk kural içi ve açık boşluğu kapsar, kural içi boşlukta kanun maddesi var ama yeterince sınırlandırmamış veya hakime fazladan takdir yetkisi tanımıştır. Kural içi boşlukta ise kanun hükmü ve kanun yerine uygulanacak ÖRF ADETİN BULUNMAMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLUR..YANİ CEVAP ""açık boşluk olacaktı""

4-)A‘nın kullandığı araçla B’nin kullandığı araç çarpışıyor, B nin aracının içinde bulunan C ‘de yaralanıyor. A’nın kullandığı araç D‘ye; B’nin kullandığı araç E‘ye aittir. C'nin açacağı tazminat davası ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

-Aracın çarpması sonucu yaralanmada aracın işleteni sorumludur,işleten ise ariyet alan, rehin alan, çalan, gasp edendir.. Ancak somut olayımızda işleten ilişkisi vermediğinden OLAYI basit haksız fiil bk. 41 çercevesinde çözüleceğinden a, b, c, d, hepsi MÜTESELSİLEN SORUMLU ŞIKKI DOĞRU CEVAP OLACAKTI..

5-) Mahalli idareler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-MAHALLİ İDARELER ANAYASAMIZIN 127.MADDESİNDE İL, BELEDİYE, KÖYLER OLARAK DÜZENLENMEKTEDİR..Bu nedenle yanlışı sorduğuna göre.."mahalli idareler en üst mevzuat yasa olduğunu" belirten şık yanlış olacaktı.

6-)Açık poliçe ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Poliçe ile ilgili soruda TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN gerekli unsurları (keşidecinin imzası dışında) taşımayıp yapılan anlaşma uyarınca sonradan doldurulma yetksini varolduğu poliçe AÇIK POLİÇE dir..

7-) B, A’nın arazisini ele geçirdiği sahte vekaletnameyle iyiniyetli C ‘ye satmıştır. C ise arazi üzerine bina yaptırmıştır. Olayla ilgili olarak hangisi doğrudur?
-Eşya ile ilgili soruda sahte vekaletname ile yapılan satış işlemi kişiye TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN FAYDALANMA İMKANI VERMEZ (Çünkü kişi sicile değil sicil dışı bir unsura-sahte vekaletname-güvenmiştir). Bu nedenle kişi taşınmazın maliki olmamıştır.. Üzerine yapılan taşınmaz ise HAKSIZ İNŞAAT hükümlerine tabi olacağından haksız inşatta kişi iyiniyetli olmak koşulyla arazi üzerine yapılan yapının değeri arazinin değerinden fazla ise hakimden belli bir tazminat karşılığında taşınmazın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini isteyebilir..

8-) CMK (5271)'da düzenlenen arama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-5271 sayılı CMUK'ta yeminsiz dinlenebilecek tanık kapsamındaki kişilerle sanık arasındaki yazışmalar nedeniyle arama yapılamaz.. Yeminsiz dinlenebilecek tanıklıklar içinde "SANIĞIN ARKADAŞI" sayılmadığı için onun bürosu aranabiir..

9-) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı yeni TCK nın genel hükümleriyle ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?
-5237 sayılı TCK'da yeni olarak düzenlenen MAĞDURUN RIZAI VE HAKKIN İCRASI ilk defa ceza kanunlarımıza hukuka uygunluk sebepleri olarak girmiştir.. Bunlar daha önce borçlar kanunda düzenlendiği için uygulama alanı buluyordu,son değişiklikle bu şartlar TCK'ya taşınmış oldu..

10-)5237 sayılı yeni TCK'da meşru müdaffa ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
- Yanlış olan FİİLİN MEŞRUU MÜDAFFA KAPSAMINDA OLMASI İÇİN SUÇ NİTELİĞİNDE BİR FİİL OLMASI GEREKİR ŞIKKIDIR. Çünkü her türlü haksız eylem meşru müdaffaada bulunabilmek için yeterlidir ayrıca suç teşkil etmesi gerekmez haksız saldırırnın..

11-)5271 CMK ile hangisi yanlıştır?
- Cevap: BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİLEMEZ, diye belirtilen şık idi.. Çünkü bilirkişlerde hakimlerin çekinme sebeplerin ile aynı durumlarda çekilebiliyorlar..

12-) Aşağıdaki davalardan hangisine Danıştay ilk derece mahkemesi olarak bakmaz?
- Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakamayacağı davalar Danıştay kanunun 24. maddesinde sayılmıştır. Bakanlık genel müdür ve müsteşar yardımcılarının, tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinin, Danıştay yüksek disiplin kurulunca veriecek kararlara karşı, birden fazla vergi ve idare mahkemesinin görevlerine giren davaların hepsinde ilk derece mahkemesi olarak yetkilidir.. Bu sebeple doğru şık "danıştay dairelerince verilen direnme kararlarını" inceler denilen şık idi. Çünkü danıştay "İDARİ DAVA DAİRELERİNCE" alınan direnme kararlarını ilk derece mahkemesi olarak inceler.

13-)Aşağıdaki durumların hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılamaz?
- Cevap olarak gayri mümeyyizden tahsil edilen para şeklinde.Ama ben şüpheliyim.Zira sebepsiz zenginleşme davası açılabilmesi için mülkiyetin el değiştirmesi gerekir.Ariyet aktin de karzın tersine mülkiyet veren de kalır.Bu nedenle sözleşme sonunda karşı taraf zenginleşmiş değildir, istihkak davası açılmalıdır sebepsiz zenginleşme değil.

(kadayıf nick li arkadaştan alıntıdır)(cevaptan emin değilim)

14-) Hmiline yazılı bir çekin arasına atılan cironun niteli ile ilgili hangisi doğrudur?
-Tedavülü en hızlı olan kambiyo senet türü HAMİLİNE YAZILI SENETLERDİR. Hamiline senetler "SENEDİN TESLİMİ” yoluyla devredilirler. Teşhis ve temlik fonksiyonu en yüksek senet TÜRÜDÜR. Yani senet kimin elindeyse meşru şekli hak sahibide o kişidir. Bu nedenledir ki hamiline çekin arkasına yapılan ciro sadece keşideci tarafından ödenmeyen çek nedeniyle ciro yapan kişiye başvurulmasını sağlar, yani "TEMİNAT NİTELİĞİNDEDİR" şıkkı doğru olacaktır.

15-)Bakanlar kurulunca çıkarılıp yayınlanan bir KHK aynı gün meclise sunulmazsa akıbeti ne olur?
-Anayasamızın 91 /9. maddesinde belirttiği üzere yayımlandıkları gün TBMM’ ye sunulmayan KHK lar "AYNI GÜN" yürürlükten kalkar şıkkı doğru şık olacaktı.

16-)1982 Anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili olarak hangisi doğrudur?

- Anayasanın 13/1 maddesinde belirtildiği üzere "ANAYASADA BELİTİLEN SEBEPLERLE BAĞLI OLARAK (yani özel sınırlandırma sebepleriyle-olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş-) ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR" şıkkı doğru olacaktı..

17-) Kanunların anayasaya aykırılığının denetlenmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
-"ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLİR" denen şık yanlış olacaktı. Çünkü defi yoluyla yani görülmekte olan bir dava sırasında uygulanacak hükmün anayasa aykırılığının ileri sürülmesi yoluyla inceleme hususunu düzenleyen anayasamızın 152.maddesinde sadece "KANUN VE KHK'nın" DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR….

18-)Anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
-Anayasa mahkemesi ilgili kanunlarda hüküm bulunmamsına rağmen 1993 yılından itibaren aldığı bir kararla yürütmeyi durdurma kararını verme yetkisini kendisinde görmüştür" şeklinde belirtilen şık doğru olacaktı..

19-) "Devlet Su İşleri” idari niteliği yönüyle nasıl bir kurumdur?
- "İDARİ KAMU KURUMU" olarak belirtilen şık doğru olacaktı. Çünkü idari kamu kurumları devletin çok önceden beridir yürüttüğü temel hizmetleri “iktisadi amaç gözetmeksizin” daha iyi yürütebilmek için devletin temel teşkilat yapısından çıkartılarak tüzel kişilik kazandırılması ile kurulan kuruluşlardır.. Eğer devlet iktisadi hayatta faaliyette bulunmak üzere-bankacılık, madencilik-kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar oluşturmuşsa –ziraat bankası, dmo vs.. o zaman bu kurum iktisadi kamu kurumu olurdu..

20-) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı müşterek kararnameyle atamalara ilişkin açılan iptal davasında verilen “YÜYÜTMEYİ DURDURMA” kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulabilir?
-İYUK 27. maddede belirtildiği üzere bir defaya mahsus olmak koşuluyla “7 GÜN İÇİNDE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLİR" şıkkı doğru olacaktır..

21-) İdari işlemin geri alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- "İDARE İLGİLİNİN İSTEĞİYLE İŞLEMİ GERİ ALABİLİR" şıkkı yanlıştır. Çünkü işlemin geri alınması ilgilinin isteğine bağlı değildir. İdare “yok hükmündeki” ve “hile ile elde edilmiş” işlemleri “HERZAMAN” geri alabilir.

22-) Milli Eğitim Bakanlığı, Kömür İşletmeleri hakkında yönetmelik çıkarıyor.bu işlemle ilgili olarak hangisi doğrudur?
- “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ VARDIR” şıkkı doğru olacaktı. Çünkü yetki tecavüzü idari adına açıklama yapma ve işlem tesis etme yetkisine sahip bir kamu görevlisinin kendi görevi dışında,başka bir kamu görevlisinin yetkisi alanına giren konuda açıklama yapması,işlem tesis etmesi halinde işlem “YETKİ TECAVÜZÜ” nedeniyle sakat olacak ve “iptal edilebilirlik müeyyidesine”tabi olacatır; eğer kamu görevlisi işbölümü kurallarına tamamen ve açıkça aykırı bir alanda işlem tesis etmesi halinde ise işlem “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ” söz konusu olacağından yokluk müeyyidesiyle sakat olacaktır. Burada bakanlığın kendi iş bölümüne girmediği açıkça anlaşılan bir alanda işlem tesis ettiğini görmekteyiz..

23-) Mirasta terekenin mirasçıların kanuni haklarını karşılamadığı gerekçesiyle murisin ölümden önce yapmış olduğu tasarrufların iptalini aşağıdakilerden hangileri isteyemez?

- Şıklarda kanuni mirasçılar, atanmış mal mirasçıları, muayyen mal vasiyeti alacaklısı,murisin alacaklısı vardı burada sadece muayyen “MUAYYEN MAL VASİYETİ ALACAKLISI" (bahsi geçen dava bir tenkis davası türüdür nihayetinde) tenkis hükümlerine tabi olacağından davayı AÇAMAYACAKTIR.diğer bahsi geçen kişiler bu davayı açabiliyorlar

24-) Aşağıdaki irtifak haklarından hangisi sona ererse şekli bir hükmü kalmaz?
- Şıklarda; geçit hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, oturma hakkı vardı.. Burada doğru cevap "OTURMA(SÜKNA) HAKKI" olacaktı. Çünkü oturma hakkını diğerlerinden ayıran bir özellik şahsi bir irtifak hakkı olması nedeniyle (BUNU şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar gibi düşünebiliriz) miras yoluyla mirasçılara geçmez ve bu irtifak hakkından faydalanan kişi bu hakkı da başkasına devredemez.. Bu nedenle bu irtifak hakkından faydalanan kişinin ölmesi durumunda bu irtifak hakkı ŞEKLEN SONA ERMİŞ OLUR, çünkü başkasına devredilemez ve mirasçılara da geçmez. Terkin edilip edilmemesinin pek önemi kalmaz.

25-) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve sermayesi paylara bölünmüş şirket türü hangisidir?
- Türk ticaret kanunun 503 maddesindeki "LİMİTED ŞİRKETİN” tanımı soruda verilmiştir.bu nedenle doğru cevap limited şirket olacaktı..

26-) Bir ticari mümessil işletme ve tacirle ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin hangisini özel bir yetki olmadan yapamaz?
-Tacir yardımcıları içerisinde yetkileri en geniş olan ticari mümessildir. Ancak ticari mümessilinde yetkileri sınırsız değildir mümessilin esas yetki alanı doğrudan ticari nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle TTK 450./2 mümessilin doğrudan ticari nitelikte olmayan bazı işlemleri yapabilmesi için işletme sahibinden özel yetki almasını gerekli olduğunu belirtmiştir, bunları tek tek saymıştır. Bunlar içinde "İŞLETMEYE AİT GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE 3. KİŞİLER LEHİNE AYNI HAK TESİS EDEMEZ" ibaresi vardır bu nedenle soruda belirtilen şık da "işletmeye ait bina üzerinde 3.kişi lehine ipotek kurması" doğru şık olacaktı.çünkü ipotekte sınırlı ayni hak olması vesilesiyle özel yetkiye tabidir.

27-) Ticari işletmede şube ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Şube ile ilgili özelliklerin en başında "ŞUBELERİN MERKEZİN BULUNDUĞU YERDEKİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN OLUNMALARI" gelir. Bu nedenle "şubelerin bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan olunur" diye belirtilen şık yanlış olacaktı.

28-) A, B’ ye aralarındaki güven dolayısıyla amacıyla "HATIR SENDİ” doldurup veriyor. B de C’den mal alıyor ve bunun karşılığında A dan almış olduğu senedi veriyor ve senedi de ödemiyor...olayla ilgili olarak belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?
-Şıklarda "A, C den OLAN DAHA ÖNCEKİ ALACAĞI NEDENİYLE SENEDİN ÖDENMESİ İÇİN KENDİSİNE BAŞVURAN C’YE KARŞI “takas beyanın” DA BULUNABİLİR" şıkkı doğru olacaktı. Çünkü takas beyanı tek taraflı iletilmesi gereken bir beyan olması dolayısıyla C ye ulaşır ulaşmaz sonuçlarını doğurur, ayrıca bu beyanı C ‘ nin kabulüne ihtiyaç yoktur. Bu beyanla borç sona ermiş olur.

29-) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Borçlar hukukunda müteselsil borçluluğun özellikleri şıklar arasında yer alıyordu. Bunlar borcu ödeyen borçlu alacaklın haklarına halef olur diyordu, alacaklı bir borçluyu diğer borçluların zararına olacak şekilde ibra edemez diyordu bunlar doğrudur.yanlış olan şık ise “MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİ BORÇU ÖDEDİĞİ TAKDİRDE DİĞER BORÇLULARIN BORCU ÖDEYENE KARŞI MÜTESELSİL BORÇLULUĞU DEVAM EDER" diyen şık idi. Çünkü borcu ödeyene karşı diğer borçlular payları oranında sorumludur, eğer borçlular arasında belirli bir anlaşma yoksa herkes eşit paylar oranında sorumludur. müteselsil sorumluluk kalkmıştır.

30-) Yeni 5237 sayılı TCK ile ilgili olarak suçluların iadesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Doğru şık “SİYASİ SUÇLULAR” iade edilmez diye belirtilen şık idi. Çünkü yeni TCK da siyasi suç ve askeri suçluların, Türk kanunlarında suç olarak düzenlenmeyen fiillerinden dolayı iadesi istenenlerin, iade edilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir .

31-) Aşağıdakilerden hangisi iflas açıldığı zaman İflas masasına giremez?
- Burada tartışmalı olan iki şık da maalesef iflas masasına girer. mal kayın babanın rehin verdiği araba icra-iflas kanunu 185.maddeye göre, daha önce yapılmış haciz ise 186.maddeye göre iflas masasına dahildir, doğru şık "MÜFLİSİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI ALDIĞI ÜCRET" olacaktı.

32-)Tacir Niğdeli A Bor’da işlemlerini yürütmekte iken Ankaralı tacir B den Ankara da yaptığı bir sözleşme ile mal almıştır. Tacir B, Aldığı malların bedelini ödemeyen tacir A hakkında iflas davası açmayı düşünmektedir. Açılacak olan iflas davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
- Açılacak olan ticaret davası öncesi iflas yoluyla takip yapılmadığından DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS DAVASI AÇILACAKTIR.”” Doğrudan doğruya açılacak iflas davalarında dava BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNDE AÇILACAĞINDAN olayımızla ilgili doğru şık "BOR MAHKEMELERİ" OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTIR.

33-) B isimli bilgisayar mağazası, bilgisayar fiyatlarının da üzerinde belirtildiği kataloğu A ya göndermiş, A ise gönderilen kataloktan “cbs” marka bilgisayarı almak istediğini belirterek sipariş formunu doldurup B firmasına göndermiştir. Bilgisayarı eline ulaşan A bilgisayarın kendi istediği marka olmadığını görmüştür..olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Doğru şık "EĞER B FİRMASI ALCININ İSTEDİĞİ MARKA BİLGİSAYARI GÖNDERMEYİ KABUL EDERSE “A” SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ" şıkkıdır. Çünkü borçlar kanunumuzda objektif iyiniyet kuralları hakimdir(BK 25) Bu nedenle kişi objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak düştüğü hata koşullarının karşı tarafca kabul edilip, telafi edileceği belirtilmişse artık o hataya dayanarak sözleşmenin feshini isteyemez.

34-) A, temyiz kudretinden yoksun olan B ye bir bisiklet hediye etmiştir. B nin anne ve babası bu bisikletin hediye edilmesini tasvip etmediklerini açıklamışlardır.. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Temyiz kudretinden yoksun olanlar tam ehliyetsiz kişilerdir. Tam ehliyetsiz kişlerin tüm hukuki işlemleri kanuni temsilcilerince yapılır. Ancak tam ehliyetsiz kişi lehine yapılan karşılıksız kazandırmalar geçerlidir ama bu işlemin istisnası BK.236 maddede düzenlenmiştir. Buna göre temyiz kudretinden yoksun olanların hibelerine kanuni temsilcileri muvafakat vermemiş veya malın iadesini istemişlerse o zaman bu hibe YOK HÜKMÜNDEDİR diyor. Bu nedenle doğru şık” HİBE EDİLEN BİSİKLET, TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI MUVAFAKAT VERMEDİĞİ İÇİN İADESİ GEREKİR”” şıkkıdır.

35-) İflasın resmi organı aşağıdakilerden hangisidir?
-İflasın resmi organı "İFLAS İDARESİDİR" çünkü iflas masasının teşekkülünden itibaren üyelerinin birinci alacaklılar toplantısında seçilip icra mahkemesi hakimince atanan iflas idaresi iflas masasının resmi tüm işlemlerini yürütür, istihkak davalarını açar, masayı davalarda temsil eder, iflas masasının açılmasıyla duran takiplere devam eder, alacakları tahsile yetkilidir.

36-) İcra hukukunda itirazın kesin kaldırılması için gerekli olan belgelerden birisi değildir?
-Doğru şık “ALACAKLI TARAFINDAN İMZALANMIŞ BELGE"olacaktı. İtirazın kaldırılmasını sağlayan belgeler İcra-İflas kanunun 68.maddesinde sayılmıştır. Ve alacaklının imzalamış olduğu belge bu hüküm içerisinde yer almamaktadır. Borçlunun borçluluğunu ispat etmek isteyen alacaklı bizzat borçlu elinden sadır olmuş, yazılmış ve imzalanmış bir belgeye sahip olması gerekmektedir.Alacaklı tarafından imzalanmış bir belge borçlu aleyhine herhangi bir işlemde kullanılamaz.

37-) Türk karasularında bulunan bir gemide suç işlenmiştir.bu gemide işlenen suç dolayısıyla soruşturmayı yapmaya yetkili mahkeme neresidir?
-Doğru cevap "GEMİNİN TÜRKİYEDE UĞRADIĞI İLK LİMAN" mahkemesi yeni 5271 sayılı CMK nın 15./3 maddesi gereğince yetkilidir

38-)Anonim şirketlerdeki hisse senetleri üzerindeki rüçhan hakkıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Şıklarda sermaye arttırmından dolayı oluşacak yeni paylardan hali hazır hissedarların rüçhan hakkı olduğu, hala açık olmayan a.ş lerde yine sermaye artırımı sonucu oluşan paylardan hissedarların rüçhan hakkı bulunduğu gibi doğru olan şıklar vardı. rüçhanla ilgili olarak yanlış olan şık ise "YABANCI SERMAYE UNSURU İLE İLGLİ RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASINDAN” bahsedilen şık idi.

39-) İcra-iflas kanuna göre açılacak olan iptal davasında aşağıdaki tasarruflardan hangisi iptale tabi değildir?
- İcra-iflas kanunun ivasız tasarrufların butlanını düzenleyen madde de açıkca "MUTAD HEDİYELER MÜSTESNA" diyerek belirtildiği üzere mutad hediyeler iptale tabi tasarruflardan değildir..

2005 Kamu Yönetimi KPSS soru ve cevapları

1) Örgütlerde önderlik davranışını üretime ilgi ve insana ilgi boyutlarında ele alan ve sirbirlerinden farklı önderlik tarzlarını ve bu boyutların farklı kombinasyonlarını değerlendiren önderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fredler'in durumsal önderlik kuramı
b)Likert'in bağlantı halkası kuramı
c)Blake ve Mauton'un yönetsel diyagram kuramı
d)tannesaum ve Schimidt'in önderlik şeridi kuramı
e)Hersay ve Blanchard'ın 3 boyutlu etki kuramı

2)Aşağıdaki kuramlardan hangileri Süreç kavramı arasında yer alır?
a)Maslov-İhtiyaçlar hiyararşisi kuramı
b)Alderfer'in varlık-ilişki -gelişme kuramı
c)Herzberg'in ikili etmen kuramı
d)Wroom'un beklenti kuramı
e)Riddin'in Z Kuramı

3)aşağıdaki şıklardan hangisi bir örgütteki tümyöneticilerin işlevlerinden değildir?
a)Planlama
b) örgütleme
c)Kontrol etme
d)Koordine etme
e)Güdüleme

4)Bir işe alma sınavındapersonel yöneticisinin uyguladığı sınavda güvenirliği aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır.
a)İstenen önceliği ölçme derecesi
b)Testin aynı grupta, değişik zamanlarda aynı sonucu vermesi
c)Seçme yönteminin yasalara uygunluk derecesi
d)Ölçme aracının kişinin eğitim düzeyine uygun olmalı
e)Uygulanan testin elde edilen sonuçların standart ölçek aralığına uygun olması

5) Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Meclis mebusun yasama sorumsuzluğunu kaldıramaz

6)Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
cevap : Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak

7)Türk anayasacılık hareketinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: 1808 -Senedi İttifak

8)Aşağıdaki belirtilen organlardan hangisi 1982 Anayasasında belirtilen Anayasal kuruluşlardan biri değildir ?
a) MGK
b)Rekabet Kurulu
c)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu
d)YÖK
e)Kamu kurumu niteliğindeki meslik kuruluşları
(cevap b)

9)İş bölümü kavvramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez hangisi kullanmıştır?
a)A. Comte
b) Weber
c) Spancer
d) Mcile
e)Durkhem

10) Kır toplumu kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
cevap Geleneksel ilişki, tarım ve hayvancılıkla geçinen toplum

11) Bİr kentin diğer kentler aleyhine gelişmesi kavramına ne denir?
a)Tek büyük kent
b)Sıra büyük kent
c)Megapol
d)Metropolitanlaşma
e)Optimal kent

12) Aşağıdaki şıklardan hangisi 3. Selim'in orduda yaptığı Nizami Cedid düzenlemelerinde belirtilen hususlardan biri değildir?
a)askeri birliklerde asker-idari ayrımını getirmesi
b)Kara mühendishanesinin kurulması
c)Denzcilik eğitiminin geliştirilmesi
d)Rüşvetle mücadele
e)Tercüme odalarının kurulması

13)Aşağıdaki belirtilen bölgelerimizden hangisi kentleşme düzeyi en düşük olan bölgemizdir?
a) Doğuanadolu
b)güneydoğuanadolu
c)iç anadolu
d) Karadeniz Bölgesi
e) Ege Bölgesi

14)Türkiye İlk kez aşağıdaki Ab zirvelerinden hangisinde AB aday üye perspektifi verilmiştir?
cevap: Helsinki zirvesi

15)Türkiyede işçilere ilk kez grev ve toplu sözleşme hakkı aşağıdaki hang yasal düzenlemeler ile verilmiştir.
cevap : 1961 Anayasası

16)Türkiyede kadınların çalışma hayatına katılması için en önemli etkide bulunmuştur.
a)Tanzimat
b)1. Dönya Savaşı
c)2. Dünya Savaşı
d) 1924 Anayasası
e) 2. Meşrutiyet

17) İş basitleştirmesi kavramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez hangis kullanmıştır.
a)H. fayol
b)Emerson
c) Gilbert
d) H. ford
e)Grandth

18)Kent çevresinde olup, ekonomik ve sosyal yaşam olark an kentebağlı olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir
a) Bahçekent
b)yenikent
c)Kırsalkent
d)Köykent
e)uydukent

19)Kent yerleşiminin düzenli gelişmesini sağlamak üzere yapılan toprak düzenlemesine ne ad verilir?
a) parselleme
b) imar
c)Kadastro
d)Tapulama
e) Haritalama

20) İmar planlaması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kuruluşlardan hangisinde en çok yetki vardır
a)İçişleri Bakanlığı-Belediye
b)Bayındırlık Bakanlığı-Belediye
c)Bayındrlık Bakanlığı -özel İdare
d)Bayındırlık Bakanlığı -iller Bankası
e)İçişleri Bakanlığı-Valilik

21)İmarlı alanlardan farklı özellikler taşıyan yerlerde sosyal, teknik ve altyapıyı yapıyı geliştirmek üzere uygulanan imar türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Islah imarı
b) Uygulama imarı
c)İlave imarı
d)Mevzii imar planı
e) Revizyon imar planı

22)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir organizasyonda insana öncelik kavramının gelişmesine yol açmıştır?
a)Howthorne deneyleri
b)Büyük bunalım
c)2. Dünya Savaşı
d)Dolaris füze geliştirme programı
e)seri bant üretimi

23) aşağıda belirtilenkavramlardan hangsi iş görme sözleşmesi değildir?
a) istisna sözleşmesi
b)Yayın sözleşmesi
c)ariyet sözleşmesi
d)vekalet sözleşmesi
e)Hizmet sözleşmesi

24)Tüketicinin bir ayıplı malı kaç gün içerisinde iade edebilir?
a) 1 hafta
b) 2 hafta
c)1 ay
d)3 ay
e) 1 yıl

25)Aşağıda belirtilen eşleşen seçeneklerden hangisinde hukuksal bir ilişki yoktur?
a)anne-çocuk
b) kardeşler
c)evlat edinen-evlat
d)Karı-koca
e)Teyze çocukları (kuzenler)

26)AB'nin entegrasyon (AET'nin AB ismini aldığı) kararı aldığı zervi
a)AB Tek senedi
b) Kopenhag Kararları
c)Maschtric Kararları
d)Helsinki zirvesi
e) hatırlamadım

27)Aşağıdakişıklardan hangisi M. Weber'in belirttiği saf otorite tiplerinden hukuksal otorite tipine uyar.?
a) Padişah-uyruk
b)anni-çocuk
c)Bürokratik bir kuruluşta ast-üst ilişkisi
d)Senyor-Serf ilişkisi
e)Milli kahraman-halk

28)Şahsın hukuksalsonuç getiren eylemlerinden sorumli olması kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a)Fiil ehliyeti
b) Hak
c)Temyiz gücü
d)Yargısal erginlik kararı
e)Kişi olma ehliyeti

29) Aşağıdaki şıklardan hangisi Karportarizm kavramıyla ilgili değildir?
cevap) Parlemonta seçimlerinde işlevsel temsil ilkesi

( Arkadaşlar Karportizm FAŞİST reşimlerde bir meslekler kuruluşu kavramı olup, bu kuruluş bağlı bulunduğu kuruluşlar ile ilgili olarak yasa çıkartma yetkisi vardır, birde ayrıca FAŞİST rejimlerde parlemonto olmaz)

30)Aşağıda belirtilen düşünürlerden hangisi erken dönem kadın hak savunucularından değildir?
a) Kant
b)Mill
c)hobbes
d)hobbes
e)Hegel

31) Rönesans Döneminde aşağıdaki düşüncelerden hangisine vurgu yapılmamıştır?
a)özgürlük vurgusu
b)Akıl rehberliğin inanç
c)Dini öğelerle bezenmiş insan anlayışından kopuş
d)Antikçağ düşüncesine yöneliş
e)Skolastik yöntem ve anlayışı

32)geleneksel-eleştirel kuram ayrımı Frankfurt okulunun görüşlerini anlamak için en önemli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) H. arendt
b)Horkheimer
c)Schimitt
d)Heidegger
e) Eric From

33)Aşağıda belirtilenlerden hangisiz genel idari kolluk makamı değildir
a) Belediye Başkanı
b) İçişleri Bakanı
c) Bakanlar Kurulu
d) bucak müdürü
e)Valiler

34)Belediye kurulması usul ve yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap ) Vali belediye kurulması kararı alır

35)Tüzük ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır
a)Danıştay incelemesinden geçer
b)Bakanlar Kurulu çıkarır
c)kamu oyunu ilgilendirmeyen tüzükler resmi gazetede yayımlanmaz
d)Tüzükler yayımlanınca denetimini Danıştay yapar
e)Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanır
(Doğru cevap e şıkkı)

36) Merkezden yönetim temsilcileri olan Vali ile kaymakamın merkez adına karar alma yetkisine ne denir?
cevap : Yetki genişliği ilkesi

37) Kişiye göre farkli durum yaratan idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a)Şart işlem
b)Subjektif işlem
c)Kollektif işlem
d)zımni işlem
e)yükümlendirici işlem

38) aşağıdaki belirtilen şıklardan hangisi kaymakamın yetki ve görevlerinden biri değildir?
a) Meslek memuru
b) Devleti temsil
c)Vesayet
d)Genel idare kuruluşları üzerinde hiyerarşi
e)Kamu düzenini sağlamak

(arkadaşlar kaymakam devleti temsil etmez, hükümeti temsil eder, devleti illerde valiler temsil eder)

39) 1982 Anayasasının 90 maddesinde belirtilen TBMC onaylanan Antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Antlaşmalar yasa hükmendedir
b) Antlaşmalar anayasa hükmendedir
c) Antlaşma anaya ile çatışırsa anaya üstüdür
d) Antlaşma yasa ile çatışırsa yasa üstüdür
e)Antlaşmalar önceliklidir

Gönderenin son notu: 40. soruyu hatırlamadım, Hatırlar hatırlamaz yazacağım Kamu Yönetimi özellikle Kırıkkale Kamu Yönetimi mezunlarına başarılar diliyorum

Aşağıdaki sorular "feyt27" kullanıcı adlı ziyaretçimizin katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar ziyaretçimize ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Ziyaretçimiz feyt27'ye teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar memurlar@yahoo.com, Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.

1- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden degildir?
Cevap:kaymakamın devleti temsil etmesi

2- Aşagıdakilerden hangisi tüzükler için yanlıştır?
Cevap:tüzüklerin bir kısmının resmi gazetede yayınlanması

3- Hangisi merkezin dışında bazı konularda merkeze danışmadan birtakım kararların alınmasına verilen isimdir?
Cevap:yetki genişliği

4- Hangisi yasama sorumsuzluğu için yanlış olandır?
Cevap:yasama sorumsuzluğu mutlaktır (ben bu şıkkı işaretledim)

5- Hangisi cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerdendir?
Cevap:devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

6- Hangisi güvenoylamasıyla ilgili doğru olandır?
Cevap:hükümet yeni kurulduğu zaman güvenoyu için üye tamsayının salt çoğunluğu gerekir

7- Hangisi anyasal başlangıç olarak kabul edilebilir?
Cevap:1808 senedi ittifak

8- Hangisi 1982 anayasasında düzenlenmemiştir?
Cevap: rekabet kurulu

9- Hangisi kendisine has bir şekilde bir kadroya atanmasıdır?
Cevap:subjektif işlem

10- Hangisi bütün yöneticilerin yapması gereken faaliyetlerden biri değildir?
Cevap:güdüleme

11-Türkiye AB'ye hangi kapsamda aday ülke kabul edilmiştir?
Cevap: Ankara antlaşması (Çünkü AB ile bütün ilişkiler ankara antlaşması çerçevesinde yapılıyor,yanlış da olabilir)

12- Gelişmekte olan bir ülkede bir kentin diğer kentler aleyhine büyümesine ne denir?
Cevap: Tek büyük kent kuramı

13- Kentleşme düzeyi en düşük bölge hangisidir?
Cevap:Doğu anadolu

14-Bir kentin etrafında ona bağımlı olarak ortaya çıkan yerleşim türü hangisidir?
Cevap:Uydu kent

15- Hangileri imar planılarının yapılmasında en etkilidir?
Cevap: Bayındırlık ve iskan bakanlığı-belediye

16-Kır toplumunun tanımı hangisidir?
Cevap:Şehirde geleneksel olarak yaşayıp tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplum

17-Ayıplı malın geri verilme süresi ne kadardır?
Cevap: Bir hafta(15 gün olacak)

18-Hangi anlaşmadan sonra avrupa birliği adı kulanılmaya başlanmıştır?
Cevap: Maastricht anlaşması

19- Hangisi rönesansın özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Skolastik düşüncenin benimsenmesi

20- Hangileri hukuki anlamda hısım değildir?
Cevap: Karı-koca

21-Hangisi tek başına hukuki işlemler yapma ehliyetidir?
Cevap: Fiil ehliyeti

22- Hangisi belediyelerin kurulması konusunda yanlış olandır?
Cevap: Vali kararıyla kurulması

23- Hangisinin genel idari kolluk yetkisi yoktur?
Cevap: Belediye başkanı

24-Hangisi M.weber'in yasal liderlik tipine örnek teşkil eder?
Cevap: Ast-üst arasındaki ilişki

25-Hangisi normal bir imar planı dışında ayrı bir imar planı yapılmasının adıdır?
Cevap:Ek imar planı(mevzii imar olacak)

26-Hangisi iş görme sözleşmesi değildir?
Cevap: Ariyet

27-Hangisi çevre düzenlemesi amacıyla toprakların ayrılmasıne verilen isimdir?
Cevap: Parselasyon

28- İşe almada uygulanan "güvenilirlik" ilkesi ne anlama gelir?
Cevap: Çeşitli zamanlarda uygulandığında aynı sonuçları vermesi

29- Hangisi frankfurt okuluna öncülük etmiştir?
Cevap: Horkmeimmer

30- Hangisi nizamı cedid kapsamında yapılmamıştır?
Cevap: Tercüme odalarının açılması

31- İş basitleştirme ilkesi kime aittir

32- Grev ve toplu sözleşme hakkı ilk ne zaman verildi?

33- Kadının çalışma hayatına girmesi ne zaman başlamış olabilir?

34- İnsan ilişkilerini kullanmaya başlayan kimdir?

35- İş bölümü kavramı kime aittir?

36- Hangisi kadın haklarının erken savunucularındandır?

37- Hangisi korporatizmin özelliklerinden biri değildir?

38- Evrensel-eleştrirel kuramı sahibi hangisidir?

39- Önderlikle ilgili soru

40- Süreç kuramıyla ilgili soru?

4 Ocak 2010 Pazartesi

KPSS 2008 Kamu Yönetimi Soruları

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2008 Kamu Yönetimi Soruları...


1. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi devletin siyasal


sistemdeki rolünü farklı çıkarlar arasında tarafsız

ara buluculuk olarak tanımlar?

A) Çoğulcu Yaklaşım

B) Marksist Yaklaşım

C) Klasik Elitist Yaklaşım

D) Anarşist Yaklaşım

E) Muhafazakâr Yaklaşım2. Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Batı Avrupa’da

refah devleti politikalarının uygulama alanı

bulmasında belirleyici öneme sahiptir?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması

B) Birleşmiş Milletlerin kurulması

C) İkinci Dünya Savaşı

D) Almanya’da nasyonal sosyalizmin yükselişi

E) Milletler Cemiyetinin kurulması3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda liberal,

sosyal alanda ise muhafazakâr politikaların uygulanmasını

savunur?

A) Sosyal liberalizm B) Yeni sağ

C) Yeni sol D) Klasik liberalizm

E) Üçüncü yol4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi gelişmiş kapitalist

ülkelerde Sosyalist Devrim Kuramının kurucusu

olarak kabul edilebilir?

A) Louis Althusser B) Antonio Gramsci

C) Judith Butler D) Ernesto Laclau

E) Noam Chomsky5. Aşağıdaki devletlerin hangisinde yürütme - yasama

ilişkileri “yarı - başkanlık” sistemine örnek teşkil

eder?

A) İtalya B) Türkiye

C) Fransa D) İngiltere

E) Amerika Birleşik Devletleri6. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un Devlet adlı

eserinde “ideal devlet” kurgusunun tanımlayıcı

niteliklerinden biri olarak kabul edilemez?

A) Üretim, koruma ve yönetim işlevlerini gören üçlü

sınıfsal yapı

B) Koruyucular için aile ve özel mülkiyetin olumlanması

C) Yarı - kast olarak değerlendirilebilecek toplumsal

yapı

D) Kadın ve erkek koruyucuların eşitliği

E) Filozof kral yönetimi7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin,

Anayasa Mahkemesine seçeceği üyeler için

Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur?

A) Yargıtay

B) Danıştay

C) Sayıştay

D) Yükseköğretim Kurulu

E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu8.

I. TBMM Başkan ve Başkanlık Divanı seçimleri

hakkındaki karar

II. Bir milletvekilinin devamsızlıktan ötürü milletvekilliğinin

düşürülmesi hakkındaki karar

III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine

veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de

bulunmasına izin verilmesi hakkındaki

karar

IV. TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilmesi hakkındaki

karar

V. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının

kaldırılması hakkındaki karar

TBMM’nin yukarıdaki kararlarından hangileri Anayasa’da

açıkça Anayasa Mahkemesinin denetimine

tabi tutulmuştur?

A) I, II ve III B) I, IV ve V C) II, III ve IV

D) II, IV ve V E) III, IV ve V9. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili dokunulmazlığıyla

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bir milletvekilinin dokunulmazlığı, TBMM Genel

Kurulunda en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun

oyu ile kaldırılabilir.

B) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek TBMM’ce

dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin, varsa

başka suçlardan ötürü yargılanabilmesi de mümkündür.

C) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek dokunulmazlığı

kaldırılan bir milletvekilinin, yargılanması

devam ederken seçimler yapılıp yeniden seçilmesi

durumunda tekrar dokunulmazlığının kaldırılmasına

gerek olmadan yargılamaya devam

edilir.

D) Bir milletvekili hakkında hukuk davası açılabilmesi

için de önce usulüne uygun olarak dokunulmazlığının

kaldırılması gerekir.

E) Seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak

koşuluyla Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen

hususlardan ötürü bir milletvekilinin tutulması,

sorguya çekilmesi, tutuklanması ve yargılanması

için Meclisin kararına gerek duyulmaz.10. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin

ancak beşte üç oy çokluğu ile alabileceği kararlar

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kanunların iptali – TBMM İçtüzüğü’nün iptali

B) Anayasa değişikliklerinin iptali – Olağanüstü hâl

kanun hükmünde kararnamelerinin iptali

C) TBMM İçtüzüğü’nün iptali – Siyasi partilerin kapatılması

D) Kanun hükmünde kararnamelerin iptali – Anayasa

değişikliklerinin iptali

E) Anayasa değişikliklerinin iptali – Siyasi partilerin

kapatılması11.

I. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına

derhâl bildirilir.

II. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama

veya tutuklama nedeni daima sözlü olarak yapılır.

III. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine

en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli

süre hariç en geç 48 saat içinde hâkim önüne

çıkarılır.

IV. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalananlar en

çok 1 ay içinde hâkim önüne çıkarılır.

V. Hâkim kararı olmadan yakalama ancak suçüstü

hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan

hâllerde yapılabilir.

1982 Anayasası’na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle

ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, III ve V

D) II, III ve IV E) III, IV ve V12. Aşağıdakilerden hangisi yarı - başkanlık sisteminde

mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?

A) Yasama organının çift meclisli olması

B) Cumhurbaşkanını parlamentonun seçmesi

C) Cumhurbaşkanını halkın seçmesi

D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal

sorumluluğunun bulunması

E) Bir kez Cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin, bir

daha Cumhurbaşkanı seçilememesi13. Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçıdır?

A) Teyze B) Kardeş C) Amca

D) Hala E) Evlatlık

14. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğüne tescil

edilir?

A) Eklenti

B) Gemiler

C) Ön alım hakkı

D) Yapı alacaklısı ipoteği

E) Arazi üzerindeki ağaçlar15. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan

birinin darda kalması, düşüncesizliği veya

tecrübesizliğinden yararlanılarak edimler arasında

meydana getirilen açık oransızlığa ne ad verilir?

A) Gabin B) Mutlak muvazaa

C) İkrah D) İrade bozukluğu

E) Fahiş nispetsizlik16. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hatalardan biri değildir?

A) Şahısta hata

B) Saikte hata

C) Akdin mahiyetinde hata

D) Akdin konusunda hata

E) Edimler arasında oransızlık yaratacak miktar

hatası17. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin siyaset

biliminden ayrılarak ayrı bir bilimsel inceleme

alanı olması gerektiğini savunmuştur?

A) Max Weber B) Frederick W. Taylor

C) Woodrow Wilson D) Henri Fayol

E) Herbert Simon18. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışının

özelliklerinden biri değildir?

A) Biçimsel örgüt yapısı üzerinde durması

B) İş bölümü ve uzmanlaşmayı hedeflemesi

C) Örgütlenmede hiyerarşiyi esas alması

D) İnsan unsurunu temel faktör olarak incelemesi

E) Yönetimin temel ilkelerini geliştirmesi19. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından

biri değildir?

A) Kamu hizmetlerinde yeknesaklığın sağlanması

B) Kırtasiyeciliğin azaltılması

C) Hizmet sunumunun yerel ihtiyaçlara uygunluğu

D) Demokrasi anlayışının gelişmesi

E) Kamu hizmetleri sunumunda hız sağlanması20. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insanı mekanik

bir varlık olarak ele alır?

A) Sistem Yaklaşımı

B) Durumsallık Yaklaşımı

C) Yönetişim Yaklaşımı

D) Klasik Yönetim Yaklaşımı

E) Neo - klasik Yönetim Yaklaşımı21. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Yaklaşımının yönetime

sunduğu yararlardan biri değildir?

A) Yönetsel sistemin çevre koşullarına dikkat çekilmesi

B) Kurumsal yapıyı alt sistemlerin amaçlarıyla

uyumlu kılma olasılığı

C) Yönetsel sistemin bütünüyle kendi amaçlarına

odaklanması

D) Alt sistemlerin asıl sisteme katkılarını belirleme

olanağı

E) Sistem dışı ve içi unsurların ayırt edilerek, aksaklıklara

etkili çözümler bulma becerisi22. Aşağıdakilerin hangisinde yönetsel yaklaşım ve

bu yaklaşımın temel düşünürü doğru verilmiştir?

A) Bilimsel Yönetim - Henri Fayol

B) Yönetimin Temel İlkeleri - Henri Fayol

C) İnsan İlişkileri - Max Weber

D) Bürokratik Yönetim - Elton Mayo

E) Yönetimin Temel İlkeleri - Frederick W. Taylor23. Belediye Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 15

gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine

gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.

B) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 5

gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine

gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz

sayılır.

C) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 3

gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine

gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz

sayılır.

D) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 7

gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine

gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.

E) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 10

gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine

gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz

sayılır.24. Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye

meclislerinin bazı kararları hakkında büyükşehir

belediye başkanına tanınan veto yetkisi ne tür

bir yetkidir?

A) Siyasi B) Hiyerarşi

C) Yargısal D) Yarı yargısal

E) İdari vesayet25. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin mali sorumluluğuna

hükmedilebilmesi için zarar ile idarenin

fiili arasında illiyet bağı bulunması koşulu aranmaz?

A) Sosyal risk

B) Hizmet kusuru

C) Görev kusuru

D) Tehlikeli faaliyetler

E) Kamu külfetleri karşısında eşitlik26. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin kusursuz sorumluluğu

yoktur?

A) Kolluk kuvvetlerince gözetim altında tutulan bir

kimsenin tutulduğu yerdeki diğer bir şüpheli tarafından

yaralanması

B) Yol genişletme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan

yerdeki bir akaryakıt istasyonunun bir ay iş

yapamaması

C) Terörün yoğun olduğu bir bölgede önceden herhangi

bir tehdit olmayan bir köydeki bazı evlerin

teröristlerce yakılması

D) Petrol boru hattındaki doğal nedenlerle oluşan

bir sızıntının bir kimsenin meyve bahçesine zarar

vermesi

E) Yol yapımı esnasında patlatılan dinamit nedeniyle

yakınlardaki bir çiftlikte bazı hayvanların telef

olması27. Şeklî ölçütle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Yasama organı idari fonksiyona dahil işlem yapabilir.

B) Yargı organları idari fonksiyona dahil işlem yapabilirler.

C) İdare organları yasama fonksiyonuna dahil işlem

yapabilirler.

D) Yürütme organının idari fonksiyona dahil olmayan

işlemleri de bulunabilir.

E) İdari cezalar yargı fonksiyonuna dahil değildir.28. Kamu ihaleleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Bir kamu malının satımına ilişkin ihale ilanı, tek

başına iptal davasına konu edilebilir bir işlem

değildir.

B) İdari şartnameler düzenleyici işlem niteliğindedir.

C) Yeni Kamu İhale Kanunu önceki Devlet İhale Kanunu’nu

tamamen yürürlükten kaldırmamıştır.

D) Kamu ihale sözleşmeleri idari sözleşme niteliğinde

değildir.

E) Kamu İhale Kurulu kamu mallarının satımına

ilişkin ihalelerde denetim yetkileri kullanamaz.29. Daha çok oturma bölgelerinin iç yapısı ile ilgili

olan kent kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortak Özekli Çemberler Kuramı

B) Dilimler Kuramı

C) Birden Çok Özekli Büyüme Kuramı

D) Özekselleşen Yerler Kuramı

E) Tek Büyük Kent Kuramı30. Belediye sınırları dışında, kara yollarının her iki yanında

trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı için

kara yolunun bakım ve onarımından sorumlu kuruluştan

izin alınması zorunluluğu vardır.

Buna göre, kara yolunun her iki yanındaki kuşak

içinde kaç metre uzaklıkta yapı izni verilmektedir?

A) 15 B) 20 C) 30 D) 50 E) 10031. Aşağıdakilerden hangisi kent planlaması sürecinin

evrelerinden biri değildir?

A) Hedeflerin belirtilmesi

B) Araştırma ve çözümleme

C) Planın uygulanması

D) Plan yapma ya da karar verme

E) İmar ve parselasyon yapma32. Ortadoğu ve İslam kültürünün etkisindeki kentlerin

üzerine oturduğu üç temel öğe aşağıdakilerin

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Cami, pazaryeri ve hamam

B) Cami, medrese ve hamam

C) Medrese, cami ve pazaryeri

D) Medrese, cami ve çarşı

E) Medrese, cami ve mahalle33. Büyükşehir belediyelerinin yönetimine ilişkin

5216 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin ( j ) fıkrası,

birinci sınıf sağlığa aykırı kuruluşlara açılış izni

vermek ve bunları denetlemek yetkisini hangi

kuruma vermiştir?

A) İlçe belediyelerine

B) Büyükşehir belediyelerine

C) Sağlık Bakanlığına

D) Hıfzısıhhaya

E) İl sağlık müdürlüğüne34. Bilim ve eğitim bakımından önemli olan nadir,

tehlikeye açık olup salt bilim ve eğitim amacıyla

kullanmaya ayrılmış yerlere ne ad verilir?

A) Millî parklar B) Doğal alan

C) Doğa koruma alanı D) Doğa anıtı

E) Doğa parkı35. Kişinin kendi kültürüne ait akli ve duygusal unsurları

esas alarak öteki kültürleri eleştirmesine,

kendi kültürünü doğal sayarken ötekileri suni olarak

değerlendirmesine ne ad verilir?

A) Kültürel taassup

B) Kültürel ayrımcılık

C) Kültürel ırkçılık

D) Kültürel meşrulaştırma

E) Kültürel çatışma36. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarının

giderek ağlarla birbirlerine bağlandığını ileri sürmüş

ve “Ağ Toplumu” kavramını geliştirmiştir?

A) Antony Giddens B) Ulrich Beck

C) George Ritzer D) Manuel Castel

E) Daniel Bell37. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardından ilk

genel seçimler hangi yıl yapılmıştır?

A) 1982 B) 1983 C) 1984

D) 1985 E) 198638. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi

devlet adamlarından biri değildir?

A) Mahmut Nedim Paşa

B) Mehmet Emin Ali Paşa

C) Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa

D) Tevfik Paşa

E) Mithat Paşa39. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürkün

1927 yılında okuduğu nutkunda değindiği konulardan

biri değildir?

A) Lozan Konferansı

B) Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare

C) Erzurum Kongresi

D) Halifeliğin Kaldırılması

E) Harf İnkılabı40. Babıâli Baskını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) 23 Ocak 1913 tarihinde, Enver Paşa liderliğindeki

bir grup İttihat ve Terakkili tarafından gerçekleştirilmiştir.

B) Baskının ardından, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa

görevinden istifa ettirilmiş, bu makama Mahmut

Paşa getirilmiştir.

C) Baskının ardından, 11 Şubat 1913’te siyasi af çıkarılmıştır.

D) I. Balkan Savaşı’ndaki yenilgi, Babıâli Baskınının

gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

E) Baskının ardından, ordu içindeki Halaskar Zabitan

grubu hayli güçlenmiştir.1. B


2. A

3. D

4. A

5. B

6. D

7. E

8. C

9. C

10. E

11. C

12. D

13. C

14. E

15. D

16. A

17. B

18. A

19. E

20. B

21. A

22. C

23. A

24. C

25. B

26. C

27. D

28. E

29. B

30. D

31. E

32. D

33. B

34. A

35. B

36. E

37. D

38. C

39. A

40. E

Memur Rehberi

10 Kasım 2009 Salı

KPSS 2008 Kamu Yönetimi Soruları

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2008 Kamu Yönetimi Soruları


KPSS 2008 Kamu Yönetimi Soruları
1. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi devletin siyasal
sistemdeki rolünü farklı çıkarlar arasında tarafsız
ara buluculuk olarak tanımlar?
A) Çoğulcu Yaklaşım
B) Marksist Yaklaşım
C) Klasik Elitist Yaklaşım
D) Anarşist Yaklaşım
E) Muhafazakâr Yaklaşım

2. Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Batı Avrupa’da
refah devleti politikalarının uygulama alanı
bulmasında belirleyici öneme sahiptir?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması
B) Birleşmiş Milletlerin kurulması
C) İkinci Dünya Savaşı
D) Almanya’da nasyonal sosyalizmin yükselişi
E) Milletler Cemiyetinin kurulması

3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda liberal,
sosyal alanda ise muhafazakâr politikaların uygulanmasını
savunur?
A) Sosyal liberalizm B) Yeni sağ
C) Yeni sol D) Klasik liberalizm
E) Üçüncü yol

4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi gelişmiş kapitalist
ülkelerde Sosyalist Devrim Kuramının kurucusu
olarak kabul edilebilir?
A) Louis Althusser B) Antonio Gramsci
C) Judith Butler D) Ernesto Laclau
E) Noam Chomsky

5. Aşağıdaki devletlerin hangisinde yürütme - yasama
ilişkileri “yarı - başkanlık” sistemine örnek teşkil
eder?
A) İtalya B) Türkiye
C) Fransa D) İngiltere
E) Amerika Birleşik Devletleri

6. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un Devlet adlı
eserinde “ideal devlet” kurgusunun tanımlayıcı
niteliklerinden biri olarak kabul edilemez?
A) Üretim, koruma ve yönetim işlevlerini gören üçlü
sınıfsal yapı
B) Koruyucular için aile ve özel mülkiyetin olumlanması
C) Yarı - kast olarak değerlendirilebilecek toplumsal
yapı
D) Kadın ve erkek koruyucuların eşitliği
E) Filozof kral yönetimi

7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin,
Anayasa Mahkemesine seçeceği üyeler için
Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Yükseköğretim Kurulu
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8.
I. TBMM Başkan ve Başkanlık Divanı seçimleri
hakkındaki karar
II. Bir milletvekilinin devamsızlıktan ötürü milletvekilliğinin
düşürülmesi hakkındaki karar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine
veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de
bulunmasına izin verilmesi hakkındaki
karar
IV. TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilmesi hakkındaki
karar
V. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki karar
TBMM’nin yukarıdaki kararlarından hangileri Anayasa’da
açıkça Anayasa Mahkemesinin denetimine
tabi tutulmuştur?
A) I, II ve III B) I, IV ve V C) II, III ve IV
D) II, IV ve V E) III, IV ve V

9. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili dokunulmazlığıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir milletvekilinin dokunulmazlığı, TBMM Genel
Kurulunda en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun
oyu ile kaldırılabilir.
B) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek TBMM’ce
dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin, varsa
başka suçlardan ötürü yargılanabilmesi de mümkündür.
C) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek dokunulmazlığı
kaldırılan bir milletvekilinin, yargılanması
devam ederken seçimler yapılıp yeniden seçilmesi
durumunda tekrar dokunulmazlığının kaldırılmasına
gerek olmadan yargılamaya devam
edilir.
D) Bir milletvekili hakkında hukuk davası açılabilmesi
için de önce usulüne uygun olarak dokunulmazlığının
kaldırılması gerekir.
E) Seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak
koşuluyla Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen
hususlardan ötürü bir milletvekilinin tutulması,
sorguya çekilmesi, tutuklanması ve yargılanması
için Meclisin kararına gerek duyulmaz.

10. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin
ancak beşte üç oy çokluğu ile alabileceği kararlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kanunların iptali – TBMM İçtüzüğü’nün iptali
B) Anayasa değişikliklerinin iptali – Olağanüstü hâl
kanun hükmünde kararnamelerinin iptali
C) TBMM İçtüzüğü’nün iptali – Siyasi partilerin kapatılması
D) Kanun hükmünde kararnamelerin iptali – Anayasa
değişikliklerinin iptali
E) Anayasa değişikliklerinin iptali – Siyasi partilerin
kapatılması

11.
I. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına
derhâl bildirilir.
II. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama
veya tutuklama nedeni daima sözlü olarak yapılır.
III. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli
süre hariç en geç 48 saat içinde hâkim önüne
çıkarılır.
IV. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalananlar en
çok 1 ay içinde hâkim önüne çıkarılır.
V. Hâkim kararı olmadan yakalama ancak suçüstü
hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde yapılabilir.
1982 Anayasası’na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, III ve V
D) II, III ve IV E) III, IV ve V

12. Aşağıdakilerden hangisi yarı - başkanlık sisteminde
mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
A) Yasama organının çift meclisli olması
B) Cumhurbaşkanını parlamentonun seçmesi
C) Cumhurbaşkanını halkın seçmesi
D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal
sorumluluğunun bulunması
E) Bir kez Cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin, bir
daha Cumhurbaşkanı seçilememesi

13. Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçıdır?
A) Teyze B) Kardeş C) Amca
D) Hala E) Evlatlık
14. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğüne tescil
edilir?
A) Eklenti
B) Gemiler
C) Ön alım hakkı
D) Yapı alacaklısı ipoteği
E) Arazi üzerindeki ağaçlar

15. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan
birinin darda kalması, düşüncesizliği veya
tecrübesizliğinden yararlanılarak edimler arasında
meydana getirilen açık oransızlığa ne ad verilir?
A) Gabin B) Mutlak muvazaa
C) İkrah D) İrade bozukluğu
E) Fahiş nispetsizlik

16. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hatalardan biri değildir?
A) Şahısta hata
B) Saikte hata
C) Akdin mahiyetinde hata
D) Akdin konusunda hata
E) Edimler arasında oransızlık yaratacak miktar
hatası

17. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin siyaset
biliminden ayrılarak ayrı bir bilimsel inceleme
alanı olması gerektiğini savunmuştur?
A) Max Weber B) Frederick W. Taylor
C) Woodrow Wilson D) Henri Fayol
E) Herbert Simon

18. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışının
özelliklerinden biri değildir?
A) Biçimsel örgüt yapısı üzerinde durması
B) İş bölümü ve uzmanlaşmayı hedeflemesi
C) Örgütlenmede hiyerarşiyi esas alması
D) İnsan unsurunu temel faktör olarak incelemesi
E) Yönetimin temel ilkelerini geliştirmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından
biri değildir?
A) Kamu hizmetlerinde yeknesaklığın sağlanması
B) Kırtasiyeciliğin azaltılması
C) Hizmet sunumunun yerel ihtiyaçlara uygunluğu
D) Demokrasi anlayışının gelişmesi
E) Kamu hizmetleri sunumunda hız sağlanması

20. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insanı mekanik
bir varlık olarak ele alır?
A) Sistem Yaklaşımı
B) Durumsallık Yaklaşımı
C) Yönetişim Yaklaşımı
D) Klasik Yönetim Yaklaşımı
E) Neo - klasik Yönetim Yaklaşımı

21. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Yaklaşımının yönetime
sunduğu yararlardan biri değildir?
A) Yönetsel sistemin çevre koşullarına dikkat çekilmesi
B) Kurumsal yapıyı alt sistemlerin amaçlarıyla
uyumlu kılma olasılığı
C) Yönetsel sistemin bütünüyle kendi amaçlarına
odaklanması
D) Alt sistemlerin asıl sisteme katkılarını belirleme
olanağı
E) Sistem dışı ve içi unsurların ayırt edilerek, aksaklıklara
etkili çözümler bulma becerisi

22. Aşağıdakilerin hangisinde yönetsel yaklaşım ve
bu yaklaşımın temel düşünürü doğru verilmiştir?
A) Bilimsel Yönetim - Henri Fayol
B) Yönetimin Temel İlkeleri - Henri Fayol
C) İnsan İlişkileri - Max Weber
D) Bürokratik Yönetim - Elton Mayo
E) Yönetimin Temel İlkeleri - Frederick W. Taylor

23. Belediye Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 15
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.
B) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 5
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz
sayılır.
C) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 3
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz
sayılır.
D) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 7
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.
E) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 10
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz
sayılır.

24. Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye
meclislerinin bazı kararları hakkında büyükşehir
belediye başkanına tanınan veto yetkisi ne tür
bir yetkidir?
A) Siyasi B) Hiyerarşi
C) Yargısal D) Yarı yargısal
E) İdari vesayet

25. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin mali sorumluluğuna
hükmedilebilmesi için zarar ile idarenin
fiili arasında illiyet bağı bulunması koşulu aranmaz?
A) Sosyal risk
B) Hizmet kusuru
C) Görev kusuru
D) Tehlikeli faaliyetler
E) Kamu külfetleri karşısında eşitlik

26. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin kusursuz sorumluluğu
yoktur?
A) Kolluk kuvvetlerince gözetim altında tutulan bir
kimsenin tutulduğu yerdeki diğer bir şüpheli tarafından
yaralanması
B) Yol genişletme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan
yerdeki bir akaryakıt istasyonunun bir ay iş
yapamaması
C) Terörün yoğun olduğu bir bölgede önceden herhangi
bir tehdit olmayan bir köydeki bazı evlerin
teröristlerce yakılması
D) Petrol boru hattındaki doğal nedenlerle oluşan
bir sızıntının bir kimsenin meyve bahçesine zarar
vermesi
E) Yol yapımı esnasında patlatılan dinamit nedeniyle
yakınlardaki bir çiftlikte bazı hayvanların telef
olması

27. Şeklî ölçütle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yasama organı idari fonksiyona dahil işlem yapabilir.
B) Yargı organları idari fonksiyona dahil işlem yapabilirler.
C) İdare organları yasama fonksiyonuna dahil işlem
yapabilirler.
D) Yürütme organının idari fonksiyona dahil olmayan
işlemleri de bulunabilir.
E) İdari cezalar yargı fonksiyonuna dahil değildir.

28. Kamu ihaleleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bir kamu malının satımına ilişkin ihale ilanı, tek
başına iptal davasına konu edilebilir bir işlem
değildir.
B) İdari şartnameler düzenleyici işlem niteliğindedir.
C) Yeni Kamu İhale Kanunu önceki Devlet İhale Kanunu’nu
tamamen yürürlükten kaldırmamıştır.
D) Kamu ihale sözleşmeleri idari sözleşme niteliğinde
değildir.
E) Kamu İhale Kurulu kamu mallarının satımına
ilişkin ihalelerde denetim yetkileri kullanamaz.

29. Daha çok oturma bölgelerinin iç yapısı ile ilgili
olan kent kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak Özekli Çemberler Kuramı
B) Dilimler Kuramı
C) Birden Çok Özekli Büyüme Kuramı
D) Özekselleşen Yerler Kuramı
E) Tek Büyük Kent Kuramı

30. Belediye sınırları dışında, kara yollarının her iki yanında
trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı için
kara yolunun bakım ve onarımından sorumlu kuruluştan
izin alınması zorunluluğu vardır.
Buna göre, kara yolunun her iki yanındaki kuşak
içinde kaç metre uzaklıkta yapı izni verilmektedir?
A) 15 B) 20 C) 30 D) 50 E) 100

31. Aşağıdakilerden hangisi kent planlaması sürecinin
evrelerinden biri değildir?
A) Hedeflerin belirtilmesi
B) Araştırma ve çözümleme
C) Planın uygulanması
D) Plan yapma ya da karar verme
E) İmar ve parselasyon yapma

32. Ortadoğu ve İslam kültürünün etkisindeki kentlerin
üzerine oturduğu üç temel öğe aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Cami, pazaryeri ve hamam
B) Cami, medrese ve hamam
C) Medrese, cami ve pazaryeri
D) Medrese, cami ve çarşı
E) Medrese, cami ve mahalle

33. Büyükşehir belediyelerinin yönetimine ilişkin
5216 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin ( j ) fıkrası,
birinci sınıf sağlığa aykırı kuruluşlara açılış izni
vermek ve bunları denetlemek yetkisini hangi
kuruma vermiştir?
A) İlçe belediyelerine
B) Büyükşehir belediyelerine
C) Sağlık Bakanlığına
D) Hıfzısıhhaya
E) İl sağlık müdürlüğüne

34. Bilim ve eğitim bakımından önemli olan nadir,
tehlikeye açık olup salt bilim ve eğitim amacıyla
kullanmaya ayrılmış yerlere ne ad verilir?
A) Millî parklar B) Doğal alan
C) Doğa koruma alanı D) Doğa anıtı
E) Doğa parkı

35. Kişinin kendi kültürüne ait akli ve duygusal unsurları
esas alarak öteki kültürleri eleştirmesine,
kendi kültürünü doğal sayarken ötekileri suni olarak
değerlendirmesine ne ad verilir?
A) Kültürel taassup
B) Kültürel ayrımcılık
C) Kültürel ırkçılık
D) Kültürel meşrulaştırma
E) Kültürel çatışma

36. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarının
giderek ağlarla birbirlerine bağlandığını ileri sürmüş
ve “Ağ Toplumu” kavramını geliştirmiştir?
A) Antony Giddens B) Ulrich Beck
C) George Ritzer D) Manuel Castel
E) Daniel Bell

37. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardından ilk
genel seçimler hangi yıl yapılmıştır?
A) 1982 B) 1983 C) 1984
D) 1985 E) 1986

38. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi
devlet adamlarından biri değildir?
A) Mahmut Nedim Paşa
B) Mehmet Emin Ali Paşa
C) Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa
D) Tevfik Paşa
E) Mithat Paşa

39. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürkün
1927 yılında okuduğu nutkunda değindiği konulardan
biri değildir?
A) Lozan Konferansı
B) Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare
C) Erzurum Kongresi
D) Halifeliğin Kaldırılması
E) Harf İnkılabı

40. Babıâli Baskını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 23 Ocak 1913 tarihinde, Enver Paşa liderliğindeki
bir grup İttihat ve Terakkili tarafından gerçekleştirilmiştir.
B) Baskının ardından, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa
görevinden istifa ettirilmiş, bu makama Mahmut
Paşa getirilmiştir.
C) Baskının ardından, 11 Şubat 1913’te siyasi af çıkarılmıştır.
D) I. Balkan Savaşı’ndaki yenilgi, Babıâli Baskınının
gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
E) Baskının ardından, ordu içindeki Halaskar Zabitan
grubu hayli güçlenmiştir.